Online Alışveris

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI

SATICI : Danem Süt ve Süt Ürünleri Ambalaj Gda Eitim Danmanlk Sanayi ve Ticaret Ltd.ti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Dou Kampüsü Teknokent Binas L-102 Isparta

DAVRAZ VERGI DAIRESI / 270 047 9302

Telefon: +90(246) 237 0509 ve 0532 246 5907

Faks: +90(246) 237 0509

Web Adresi: www.kefirdanem.com E-posta : iletisim@kefirdanem.com

ALICI

Ad/Soyad Varsa Ünvan: ......

Adresi : .....,

Telefon: ......,

E-posta: .....

MADDE 2- SÖZLESMENIN KONUSU: Is bu sözlemenin konusu, Alicinin Satcya ait www.kefirdanem.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0 (246) 2370509 veya 0532 246 59 07 telefonlarndan sipari ettii, sözlemede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözlemede sat fiyat belirtilen mal/hizmetin sat ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayl Tüketicilerin Korunmas Hakkndaki Kanun ve Mesafeli Sözlemeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakknda Yönetmelik hükümleri gereince taraflarn hak ve yükümlülüklerinin saptanmasdr. Alici, sata konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, sat fiyat, ödeme sekli, teslimat koullar vs. sata konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakk konusunda bilgi sahibi olduunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiini ve sonrasnda mal/hizmeti sipari verdiini is bu sözleme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kefirdanem.com sitesinde ödeme sayfasnda yer alan ön bilgilendirme ve fatura is bu sözlemenin ayrlmaz parçalardr.

MADDE 3- SÖZLESME TARIHI: Satc tarafndan daha önce imzalanm bulunan is bu iki nüsha sözleme alc tarafndan ............... tarihinde imzalanarak kabul edilmi ve bir nüshas alcnn email adresine email gönderilecektir.

MADDE 4- MAL/HIZMETiN TESLIMI, SÖZLESMENIN IFA YERI VE TESLIM SEKLI: Mal/hizmet, alicinin teslimini talep etmi olduu ............ adresinde ..............'a teslim edilecektir.

MADDE 5- TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI: Teslimat masraf Satcya aittir. Teslimat; stokun müsait olmas ve mal bedelinin Satcnn hesabna geçmesinden sonra en ksa sürede yaplr. Satc, mal/hizmetin sipariinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazl bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatm hakkn sakl tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kaytlarnda iptal edilir ise, Satc mal/hizmetin teslimi yükümlülüünden kurtulmu kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Alc, sözleme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ambalaj yrtlm vb. hasarl ve aypl mal/hizmeti kargo irketinden teslim almayacaktr. Teslim alnan Mal/hizmetin hasarsz ve salam olduu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunmas borcu, alcya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alcya ait kredi kartnn Alicinin kusurundan kaynaklanmayan bir ekilde yetkisiz kiilerce haksiz veya hukuka aykr olarak kullanlmas nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini Satcya ödememesi halinde, Alc kendisine teslim edilmi olmas kaydyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satcya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alcya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Satc, sözleme konusu mal/hizmetin salam, eksiksiz, siparite belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanm klavuzlar ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleme konusu mal/hizmet, Alcdan baka bir kii/kurulua teslim edilecek ise, teslim edilecek kii/kuruluun teslimat kabul etmemesinden Satc sorumlu tutulamaz. Satc, cayma beyannn kendisine ulamasndan sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kymetli evrak iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alr. Hakli gerekçelerle satc, sözlemedeki ifa süresi dolmadan alcya eit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satc mal/hizmetin ifasnn imkânszlatn düünüyorsa, sözlemenin ifa süresi dolmadan alcya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satlan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arzal veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti artlar içinde gerekli onarmn yaplmas için Satcya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satc tarafndan karlanacaktr.

MADDE 8- SÖZLESMEYE KONU MAL/HIZMETIN ÖZELLIKLERI: Maln Cinsi ve türü, Miktar, Markas, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Sat Bedeli www.kefirdanem.com isimli web sitesindeki tantm sayfasnda yer alan bilgilerde ve i bu sözlemenin ayrlmaz parças saylan faturada belirtildii gibidir.

MADDE 9- MAL PEN FIYATI: Maln pein fiyat sipari sonu mail atlan örnek fatura ve ürün ile birlikte müteriye gönderilen fatura içeriinde mevcuttur.

MADDE 10- FAIZ: Her yl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirledii faiz oranndan ve her halde % 30 dan fazla olamaz. Alc çalt bankaya kar 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 11- PENAT TUTARI: Maln peinat tutar sipari sonu mail atlan örnek fatura ve ürün ile birlikte müteriye gönderilen fatura içeriinde mevcuttur.

MADDE 12- ÖDEME PLANI: Alicinin, kredi kart ile ve taksitle alveri yapmas durumunda siteden seçmi olduu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme ilemlerinde, Alici ile kart sahibi banka arasnda imzalam bulunan sözlemenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kart ödeme tarihi banka ile alc arasndaki sözleme hükümlerince belirlenir. Alici, ayrca bankann gönderdii hesap özetinden taksit saysn ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13- CAYMA HAKKI: Alc, sözleme konusu maln kendisine veya gösterdii adresteki kii/kurulua tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkn kullanabilir. Cayma hakknn kullanlmas için ayn süre içinde Satcya faks, e-posta veya telefonla bildirimde bulunulmas ve is bu sözlemenin ayrlmaz parças olan ve www.kefirdanem.com web sitesinde yaynlanm olan önbilgiler gereince, ürün ambalajnn açlmam ve ürünün kullanlmam olmas arttr. Bu hakkn kullanlmas halinde, 3. kiiye veya Alcya teslim edilen mala ilikin fatura aslnn iadesi zorunludur. Cayma hakkna ilikin ihbarn ulamasn takip eden 7 gün içinde mal bedeli Alcya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal iadesi alnr. Fatura asl gönderilmezse Alcya KDV ve varsa dier yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen maln teslimat bedeli Satc tarafndan karlanr.

MADDE 14- TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI: Alc, kredi kart ile yapm olduu ilemlerinde temerrüde dümesi halinde kart sahibi bankann kendisi ile yapm olduu kredi kart sözlemesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya kar sorumlu olacaktr. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara bavurabilir; doacak masraflar ve vekâlet ücretini Alcdan talep edebilir ve her koulda Alcnn borcundan dolay temerrüde dümesi halinde, Alc, borcun gecikmeli ifasndan dolay Satcnn oluan zarar ve ziyann ödemeyi kabul eder.

MADDE 15- YETKILI MAHKEME: Is bu sözlemeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlnca ilan edilen deere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu deerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : Danem Süt ve Süt Ürünleri Ambalaj Gda Eitim Danmanlk Sanayi ve Ticaret Ltd.ti.

ALICI

Adi Soyad : ......Tarih : ....